Strzałka

Unia Europejska

Strzałka

Tytuł projektu: Zakup nowych lokomotyw wielosystemowych do transportu intermodalnego

Nr projektu: POIS.03.02.00-00-0035/18

Beneficjent: Industrial Division Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Lokalizacja projektu:

Siedziba spółki: 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5/2. Miejscem realizacji projektu jest siedziba spółki. Lokomotywy będą użytkowane przez przewoźników intermodalnych działających na terenie Polski oraz innych krajów unijnych.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu [PLN]: 97 009 583,54

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych [PLN]: 93 129 641,66

Stopa dofinansowania: 50%

Wysokość dofinansowania ogółem [PLN]: 46 564 820,83

Dofinansowanie tytułem środków krajowych/tytułem dotacji celowej [PLN]: nie dotyczy

Dofinansowanie tytułem płatności [PLN]: 46 564 820,83

Cele projektu: (opis za pomocą wskaźników rezultatu bezpośredniego)***

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego: brak.

Wskaźnik produktu: Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego: 5 szt. (rok osiągnięcia: 2021)

Projekt dotyczy zakupu 5 wielosystemowych, elektrycznych lokomotyw trakcyjnych do transportu intermodalnego: 2 sztuk w konfiguracji Zachód-Wschód oraz 3 sztuk w konfiguracji Północ-Południe, które będą oferowane intermodalnym przewoźnikom kolejowym na drodze dzierżawy.

Realizacja celu bezpośredniego umożliwi również realizację celów wynikających z istniejącego problemu transportowego:

– Zwiększenie potencjału przewozów intermodalnych w Polsce i UE, co pozwoli na ograniczenie transportu drogowego na rzecz transportu kolejowego;

– Poprawę dostępności do nowoczesnego taboru wykorzystywanego do wykonywania przewozów intermodalnych poprzez możliwość dzierżawy lokomotyw nowych, spełniających najwyższe standardy techniczne i środowiskowe;

– Usprawnienie i przyśpieszenie międzynarodowych przewozów intermodalnych poprzez możliwość wykorzystania lokomotyw wielosystemowych przystosowanych do eksploatacji i prowadzenia pociągów w krajach o różnych systemów zasilania.

– Projekt wnosi wkład w realizację celu osi III dz. 3.2 typ C poprzez wprowadzenie na rynek nowych, przyjaznych środowisku lokomotyw dostosowanych do przewozów ładunków w intermodalnych jednostkach ładunkowych, przez co przyczynia się do zwiększenia możliwości przewozowych transportu intermodalnego oraz wolumenu towarów przewożonych przy wykorzystaniu tej gałęzi transportu, zwiększając potencjał przyjaznego środowisku rodzaju transportu.

Nieprawidłowości  

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w PO IiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego związanego z postępowaniem przetargowym 2019/ID/DT/5MS  można zgłaszać za pośrednictwem:
adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego
formularza na stronie https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/  

Zgłoszenia można również kierować na adres e-mail kontrola@cupt.gov.pl

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.

2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.

4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.