Strzałka

Polityka prywatności

Strzałka

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka określa warunki dotyczące użytkowania stron internetowych:
www.cargounit.eu
zwanych dalej „Stroną internetową” i odnosi się do wszystkich jego użytkowników.
Korzystanie z zasobów Strony oznacza akceptację poniższych warunków. Prawa do Strony przysługują CARGOUNIT Sp. z o.o. (dalej jako Spółka) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Na Ostatnim Groszu 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000161295; NIP 897-16-82-934; Kapitał zakładowy: 5 637 000,00 zł (wpłacony w całości)

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi Strony internetowej Spółki www.cargounit.eu, ponieważ jednym z priorytetów Spółki jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników Strony oraz ochrona ich prywatności.
Funkcjonowanie Strony internetowej odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem powszechnie przyjętych zasad funkcjonowania strony internetowej, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowników strony internetowej i stosowanych w tym celu środków technicznych i organizacyjnych.
Korzystanie ze Strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki prywatności.
Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie Strony internetowej Spółki. Strona internetowa Spółki mogą zawierać odnośniki do innych serwisów i strony internetowej. Prosimy zatem, aby po przejściu do innych serwisów lub stron internetowych zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności przez odpowiednią jej modyfikację. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników naszego serwisu internetowego.
Administratorem Strony internetowej jest Spółka. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia lub komentarze związane z funkcjonowaniem Strony internetowej prosimy kierować na adres mailowy daneosobowe@cargounit.eu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że przy korzystaniu ze Strony internetowej Spółki zapisują jedynie dane potrzebne do poprawnego a zarazem szybszego wyświetlania danej Strony w przeglądarkach. Do danych tych należą między innymi IP komputera użytkownika Strony internetowej, system operacyjny komputera, rodzaj i wersję przeglądarki czy rozdzielczość ekranu.
Dane te nie są przechowywane na serwerach zewnętrznych a jedynie w pamięci podręcznej przeglądarek i nie są przekazywane nikomu z zewnątrz.
Nie są stosowane żadne metody profilowania użytkowników odwiedzających Stronę internetową Spółki.
Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kierować na adres daneosobowe@cargounit.eu
Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”),
jest CARGOUNIT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Ostatnim Groszu 3, 54 – 207 Wrocław, adres poczty elektronicznej: daneosobowe@cargounit.eu, tel. +48 71 350 97 00.

 1. Dane osobowe użytkowników Stronę internetową Spółki (dalej jako „Dane osobowe”) będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności w następujących celach:
   umożliwienia korzystania ze Strony internetową Spółki
   obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 2. Dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Spółki na podstawie umów z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Strony internetowej Spółki, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 3. Poza wymienionymi podmiotami Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych Danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
 6. spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 7. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora przed roszczeniami osób trzecich.
 8. Na warunkach oraz zasadach określonych przepisami Rozporządzenia użytkownik Strony internetowej posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. Użytkownik Strony internetowej ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;
 10. Przekazanie Danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań opisanych w punkcie pierwszym. Konsekwencją niepodania przez użytkownika Strony internetowej Danych osobowych może być uniemożliwienie lub ograniczenie w realizacji celów określonych w punkcie pierwszym powyżej.

INFORMACJA O STOSOWANYCH PLIKACH COOKIES

Strony internetowe Spółki wykorzystują pliki cookies tylko w zakresie niezbędnym do właściwego funkcjonowania Strony internetowej.
Informujemy, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. To użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies.
Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób aby ograniczyć lub uniemożliwić przechowywanie plików cookies może jednak spowodować, ograniczenie lub niedogodności w korzystaniu z Strony internetowej.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na tej stronie.