Zawiadomienie o wyniku postępowania nr 2019/ID/DT/5MS

Zawiadomienie o wyniku postępowania nr 2019/ID/DT/5MS

Szanowni Państwo,

Industrial Division Sp. z o.o. jako Zamawiający w postępowaniu nr 2019/ID/DT/5MS na wybór wykonawcy w zakresie dostawy wielosystemowych elektrycznych lokomotyw trakcyjnych do transportu intermodalnego, zgodnie z Rozdziałem II pkt 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wydanie nr 4 z dnia 08.04.2019 r., stosownie do treści Protokołu z postępowania nr 2019/ID/DT/SMS z dnia 30 maja 2019 r. (L.dz. 01/05/2019) informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało zakończone wyborem oferty.