Ostateczne wydanie nr 4 SIWZ z dnia 08.04.2019r w postępowaniu przetargowym 2019/ID/DT/5MS 

Ostateczne wydanie nr 4 SIWZ z dnia 08.04.2019r w postępowaniu przetargowym 2019/ID/DT/5MS 

Szanowni Państwo,

Industrial Division Sp. z o.o. działając jako Zamawiający w postępowaniu nr 2019/ID/DT/5MS na wybór wykonawcy w zakresie dostawy wielosystemowych elektrycznych lokomotyw trakcyjnych do transportu intermodalnego, przekazuje pismem nr 359/ID/2019/SSz z dnia 08.04.2019r. treść pytań otrzymanych od potencjalnych Wykonawców wraz z udzielonymi na nie przez Zamawiającego wyjaśnieniami.

Zestawienie zawiera wskazanie jednostki redakcyjnej SIWZ, treść pytania oraz odpowiedź Zamawiającego.

Jednocześnie Industrial Division Sp. z o.o. przekazuje ostateczne wydanie nr 4 SIWZ z dnia 08.04.2019r., w którym kolorem czerwonym wyróżniono zmiany, dokonane przez Zamawiającego w wyniku uwzględnienia części ww. pytań i propozycji Wykonawców.

Ponadto, działając na podstawie Rozdziału III punkt 4c SIWZ, Zamawiający dokonuje następujących zmian:

  1. SIWZ, Rozdział X pkt. 1 otrzymuje brzmienie o następującej treści:

Oferta wraz z JEDZ oraz innymi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinna być złożona osobiście lub doręczona na adres:
INDUSTRIAL DIVISION SP. Z O.O., ul. Szkocka 5/2, 54-402 Wrocław
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2019 r. do godz. 12:00
w zamkniętej zapieczętowanej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna posiadać oznaczenie: „Oferta na wybór Wykonawcy w zakresie dostawy wielosystemowych elektrycznych lokomotyw trakcyjnych, nr postępowania 2019/ID/DT/5MS, nie otwierać przed 30.04.2019 godz. 12:30.” oraz powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.